Hukum Mahar Dalam Islam: Fungsi, Jenis, Dan Ketentuan Yang Perlu Diketahui

Posted on
Hukum Mahar Nikah Dalam Islam
Hukum Mahar Nikah Dalam Islam from hantaranpernikahankekinian.blogspot.com

Hukum mahar adalah ketentuan dalam agama Islam yang mengatur tentang pemberian hadiah atau mahar dalam perkawinan. Mahar merupakan hal yang diwajibkan dalam Islam dan hal ini diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan bahwa mahar merupakan sebuah ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Oleh karena itu, mahar merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Mahar dalam agama Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Mahar juga berfungsi sebagai penghargaan atas usaha pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, mahar merupakan hal yang harus dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam.

Fungsi dan Kedudukan Mahar dalam Islam

Mahar dalam Islam memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

 • Mahar dalam Islam berfungsi sebagai hak bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan.
 • Mahar dalam Islam juga berfungsi sebagai upah untuk menghargai usaha pasangan yang akan menikah.
 • Mahar juga berfungsi sebagai pengganti bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran biaya perkawinan atau biaya hidup.
 • Mahar juga berfungsi sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri.

Selain itu, mahar juga berperan sebagai suatu bentuk keadilan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri. Mahar juga berfungsi untuk mengikat kedua belah pihak dengan ikatan perkawinan yang sah dan diakui secara hukum. Dengan adanya mahar, maka kedua belah pihak dapat memiliki hak dan kewajiban hukum yang dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis-jenis Mahar dalam Islam

Ada beberapa jenis mahar dalam Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

 • Mahar Fardhu: Mahar Fardhu adalah jenis mahar yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Mahar Fardhu harus dipenuhi oleh suami setelah melaksanakan akad nikah. Mahar Fardhu ini harus diberikan kepada isteri secara tunai atau non-tunai.
 • Mahar Sunnah: Mahar Sunnah adalah jenis mahar yang tidak wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Mahar Sunnah ini merupakan hadiah atau pemberian dari suami kepada isteri sebagai bentuk cinta dan rasa hormat. Mahar Sunnah ini biasanya berupa benda-benda berharga atau barang-barang yang disukai oleh isteri.
 • Mahar Mustahiq: Mahar Mustahiq adalah jenis mahar yang wajib diberikan oleh suami kepada mustahiq (orang yang membutuhkan bantuan) atau kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mahar Mustahiq ini dapat berupa uang atau barang-barang yang dapat bermanfaat bagi mustahiq.
 • Mahar Nafi: Mahar Nafi adalah jenis mahar yang berupa barang-barang yang dapat bermanfaat bagi pasangan yang akan menikah. Mahar Nafi ini biasanya berupa peralatan rumah tangga, perabotan, dan lain sebagainya.

Ketentuan yang Perlu Diketahui Tentang Mahar

Berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diketahui tentang mahar dalam Islam:

 • Mahar wajib diberikan oleh suami kepada isteri setelah melaksanakan akad nikah.
 • Mahar dalam Islam harus dibayar secara tunai atau non-tunai.
 • Mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri harus sesuai dengan kemampuan suami.
 • Mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri harus sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
 • Mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri harus disertai dengan jaminan hukum yang sah.
 • Mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri harus ditetapkan dengan jelas di dalam surat nikah.
 • Mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri harus ditetapkan dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak.

Kesimpulan

Mahar dalam agama Islam merupakan salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Mahar dalam Islam memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai hak bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, sebagai upah untuk menghargai usaha pasangan yang akan menikah, sebagai pengganti bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran biaya perkawinan atau biaya hidup, dan sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri. Ada beberapa jenis mahar dalam Islam, di antaranya adalah mahar fardhu, mahar sunnah, mahar mustahiq, dan mahar nafi. Mahar dalam Islam juga memiliki beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, di antaranya adalah mahar wajib diberikan oleh suami kepada isteri setelah melaksanakan akad nikah, mahar harus dibayar secara tunai atau non-tunai, dan mahar harus disertai dengan jaminan hukum yang sah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *